Translate

torsdag 6 november 2014

Motion mot vanvård av aktuella fall

Motion 2014/15:873

Skadeståndsansvar hos kommunerna när barn vanvårdas

Motion till riksdagen
2014/15:873
av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen att kommunen görs skadeståndsansvarig när ett barn/ungdom som omhändertagits av sociala myndigheter drabbas av vanvård eller andra övergrepp.

Motivering

Barn under 18 år får inte beredas vård och fostran i familjehem eller annat enskilt hem utan tillstånd från socialnämnden, som också har ansvaret för tillsyn av dessa hem. Vård i familjehem kan ske på frivillig grund enligt socialtjänstlagen (frivillig placering) och efter beslut om vård enligt LVU (placering efter beslut om tvångsvård). En del kommuner har träffat avtal med familjehem med beredskap att ta emot barn i akuta situationer (kontrakterade familjehem eller jourfosterhem).

I Sverige har vanvård av barn som omhändertagits enligt ovan uppmärksammats genom olika utredningar vilket också i vissa fall lett fram till statlig ersättning enligt Förordning (2012:666). Men övergrepp och vanvård mot barn som omhändertagits av sociala myndigheter förekommer fortfarande i en del fall. Detta trots den tillsyn som kommunen skall utföra.

Att utkräva ansvar från sociala myndigheter eller socialnämnd för att barn som omhändertagits utsätts för övergrepp är i praktiken mycket svårt. Socialsekreterarens roll är att utreda och presentera underlag för beslut i kommunens socialnämnd. Det förekommer brister i utredningar som i slutändan drabbar det enskilda barnet.

När ett barn/ungdom som omhändertagits av sociala myndigheter drabbas av vanvård eller andra övergrepp bör därför kommunen vara skadeståndsansvarig. Detta bör ges regeringen till känna.

. Roland Utbult (KD)

Källa: Riksdagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar