Translate

måndag 27 juli 2015

Socialtjänsten tar inte ansvar för placerade barn."– I värsta fall så kan det vara så att kommunerna utifrån pressad arbetssituation och där man tycker att man har betalat en organisation för att sköta det att man då inte har så tät kontakt med barnet eller familjehemmet som man ska och måste ha. Utan att man då lämnar över det till några som inte ens är tillståndspliktiga och inte tillsynas av IVO och det finns ju då risker att barnen far illa."

Socialtjänsten har alltid ansvar för barnet som är LVU placerad.

"Socialtjänsten har ansvaret för att upprätta vårdplanen respektive genomförandeplanen enligt 11 kap. 3 § SoL och är skyldig att noga följa vården enligt 6 kap. 7 b § SoL genom personliga besök i hemmet, enskilda samtal med barnet eller den unge, samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem och samtal med vårdnadshavaren. "
Sid 82 "Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar